New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT

MSRP:$22,235
Stock #:4452040

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT w-Honda Sensing

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT w-Honda Sensing

MSRP:$23,115
Discount:$1,371
Red Tag Price:$21,744
Stock #:4445930

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT w-Honda Sensing

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT w-Honda Sensing

MSRP:$23,130
TINT:$299
Discount:$1,370
Red Tag Price:$22,059
Stock #:4446990

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT w-Honda Sensing

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT w-Honda Sensing

MSRP:$23,130
TINT:$299
Discount:$1,370
Red Tag Price:$22,059
Stock #:4447080

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT w-Honda Sensing

New 2018 Honda Civic Sedan EX CVT w-Honda Sensing

MSRP:$23,235
TINT:$299
Discount:$850
Red Tag Price:$22,684
Stock #:4451180

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT

MSRP:$24,790
PRO PKS, TINT:$748
Discount:$295
Red Tag Price:$25,243
Stock #:4450060

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT

MSRP:$24,895
TINT:$299
Red Tag Price:$25,194
Stock #:4452140

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT w-Honda Sensing

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT w-Honda Sensing

MSRP:$25,790
TINT:$299
Discount:$800
Red Tag Price:$25,289
Stock #:4450520

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT w-Honda Sensing

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT w-Honda Sensing

MSRP:$25,895
TINT:$299
Discount:$560
Red Tag Price:$25,634
Stock #:4451350

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT w-Honda Sensing

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT w-Honda Sensing

MSRP:$25,895
Discount:$900
Red Tag Price:$24,995
Stock #:4451680

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT w-Honda Sensing

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT w-Honda Sensing

MSRP:$25,895
PRO PKS/ TINT:$748
Discount:$300
Red Tag Price:$26,343
Stock #:4451670

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT w-Honda Sensing

New 2018 Honda Civic Sedan EX-L CVT w-Honda Sensing

MSRP:$25,895
TINT:$299
Red Tag Price:$26,194
Stock #:4452150

New 2018 Honda Civic Sedan EX-T CVT

New 2018 Honda Civic Sedan EX-T CVT

MSRP:$23,395
PRO PKG, TINT:$748
Red Tag Price:$24,143
Stock #:4452160

New 2018 Honda Civic Sedan EX-T Manual

New 2018 Honda Civic Sedan EX-T Manual

MSRP:$22,490
Discount:$1,100
Red Tag Price:$21,390
Stock #:4449190

New 2017 Honda Civic Sedan LX CVT

New 2017 Honda Civic Sedan LX CVT

MSRP:$20,415
Discount:$1,375
Red Tag Price:$19,040
Stock #:4443330

New 2018 Honda Civic Sedan LX Manual

New 2018 Honda Civic Sedan LX Manual

MSRP:$19,730
TINT:$299
Discount:$832
Red Tag Price:$19,197
Stock #:4449870

New 2018 Honda Civic Sedan LX Manual

New 2018 Honda Civic Sedan LX Manual

MSRP:$19,835
TINT:$299
Discount:$900
Red Tag Price:$19,234
Stock #:4450630

New 2018 Honda Civic Sedan LX Manual

New 2018 Honda Civic Sedan LX Manual

MSRP:$19,835
TINT:$299
Red Tag Price:$20,134
Stock #:4451760

New 2018 Honda Civic Sedan Touring CVT

New 2018 Honda Civic Sedan Touring CVT

MSRP:$27,695
PRO PKS/TINT:$748
Discount:$510
Red Tag Price:$27,933
Stock #:4451430

New 2018 Honda Civic Sedan Touring CVT

New 2018 Honda Civic Sedan Touring CVT

MSRP:$27,695
TINT:$299
Red Tag Price:$27,994
Stock #:4452130